GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost Gastro-Bar Systems s.r.o., IČO 242 03 076, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka C 188275 (dále také jen „Společnost“) zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v čl. 6 Obecného nařízení č. 2016/679 (dále jen „GDPR“ nebo „Obecné nařízení“), zásadně osobní údaje, které nám klient poskytl a pouze v nezbytném rozsahu. Účely zpracování osobních údajů a dobu jejich zpracování eviduje Společnost pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle čl. 30 Obecného nařízení. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná a která je stanovena buď právními předpisy, nebo ve smlouvách se subjekty údajů. V některých případech zpracováváme osobní údaje na základě souhlasu občana (např. telefonní číslo nebo e-mailová adresa za účelem informování nebo oslovení). V takovém případě může však fyzická osoba svůj souhlas se zpracováním konkrétních osobních údajů kdykoli odvolat. V některých případech potom však nebude umožněno některé služby využívat nebo je poskytovat v plném rozsahu, neboť to neumožňují právní předpisy.

Společnost nevyužívá žádná záznamová zařízení.

Zpracováním se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazání, likvidace. Osobní údaje jsou chráněny způsobem, který zabraňuje jakémukoli neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému zpracování. Oprávněné osoby, které přijdou do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost.

Společnost vystupuje jako správce údajů, pro zpracování osobních údajů nevyužívá zpracovatele, kromě účetní firmy jenž má přístup k datům zaměstnanců. Společnost nezpracovává zvláštní osobní údaje, jako jsou údaje o rasovém či etnickém původu, údaje o náboženském či filozofickém přesvědčení nebo údaje o sexuálním životě nebo orientaci fyzických osob. 

Osobní údaje jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi, které jsou pravidelně kontrolovány, zda nedošlo k porušení zabezpečení a úniku osobních údajů. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována. Veškeré osobní údaje jsou uzamčeny v kanceláři jednatele společnosti v objektu provozovny, kdy přístup do této místnosti má výhradně jednatel společnosti.

Osobní údaje jsou předávány dalším subjektům pouze na základě právních předpisů (orgánům veřejné správy, soudům apod.) nebo smluv (pojišťovnám, bankám). Společnost nepředává žádné osobní údaje do zahraničí.

Každá fyzická osoba, jejích osobní údaje Společnost zpracovává má právo požadovat opravení či doplnění osobních údajů, požadovat omezení zpracování (nebrání-li tomu právní předpisy), vznést námitku nebo stížnost proti zpracování, právo požadovat přenesení osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům a právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut), nebrání-li tomu právní důvod.

Podněty fyzických osob lze adresovat společnosti, a to buď písemně na adresu Michnova 1623/5, Chodov, 149 00 Praha 4 nebo e-mailovou zprávou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. V této souvislosti může být požadováno, aby ten, kdo uplatňuje práva fyzické osoby prokázal svoji totožnost, aby byla ověřena jeho identita a nedošlo k záměně s jinou fyzickou osobou. Jde o opatření, které má zabránit přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

Pokud se fyzická osoba domnívá, že Gastro-Bar Systems s.r.o. zpracovává její osobní údaje v rozporu s právními předpisy, může podat stížnost dozorovému úřadu na adresu Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www: https://www.uoou.cz. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 Obecného nařízení GDPR.

Joomla 1.7 templates free.
Všechna práva vyhrazena - Gastro-bar Systems, s.r.o.